SORGUN MİLLİ EMLAK ŞİFLİĞİNDEN


Açıklama: devamı
Kategori: Resmi İlanlar
Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2018
Geçerli Tarih: 26 Mayıs 2019, 11:11
Site: Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
URL: http://www.duralidogan.com/haber_detay.asp?haberID=7596


İHALE İLANI
SORGUN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra  Mah/Köyü Mevkii      Ada   Parsel  Cinsi Yüzölçümü Hâzine     İmar Durumu /   Tahmini  G.Teminatı  İhale Tarihi   İhale Saati
No:        (m2)   Hissesi     Fiili Durumu Bedeli  (TL)
1 Araplı     Köy Yanı  264 1      Arsa 2.185,94 Tam     Konut / Ev Ahır    22.000,00  6.600,00 21.11.2018 14:00
               ve Tandır var
2   Doğankent Yeni Mahalle - 186  Selektör  485,00  Tam      Konut / Boş        7.997,65  2.399,29 21.11.2018 14:20
             Binası ve Arsası
3    Belencumafakılı Köyü Güllük  122  21 Ham Toprak  33.660,99 Tam       imarsız         67.500,00 20.250,00 21.11.2018 14:40
4    Karşıyaka Mahallesi - 134 16 Arsa 1.001,90 Tam     Konut / Boş         63.000,00 18.900,00 21.11.2018 15:00
1)- Yukarıda özellikleri belirtilen Taşınmaz Mallar 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden belirtilen gün ve saatte Sorgun Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyon marifetiyle satışı yapılacaktır
2) - Gerçek kişilerin; Geçici teminat makbuzunu, İkametgah Belgesi, T.C. Kimlik numaralarını gösteren Nüfus Kayıt Örneği veya arkalı-önlü Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin, Vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamenin,
3)- Tüzel kişilerin 2018 yılı Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesinin;İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4)-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sorgun Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
5)-Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep üzerine; belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için 5.000,00.-(Beşbin) TL'yi, dışındakiler için 1.000,00.-(Bin) TL'yi aşması halinde satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde 3'er aylık dönemler halinde 8 taksitle de ödenebilecektir.
6)- Satışı yapılan taşınmaz mallar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu gibi satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden de müstesnadır.
7)- Teklifler Posta ile de verilebilir. Ancak Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8)- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca; bu ihalelere ilişkin bilgiler http;//www.milliemlak.gov.tr ve www.yozgat.csb.gov.tr web sitelerinden öğrenilebilir. (Tel:0.354. 415 41 41)
İLAN OLUNUR. S.İ. 33