Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE KÜNYE İLETİŞİM

SOYAŞAD

Namaz Vakitleri

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Sorgun Devlet Hastanesi

Tarih 03 Mayıs 2018, 09:19 Editör sorgun selam

devamı

İHALE İLANI
22 KALEM GENEL CERRAHİ SARF MALZEME
DEVLET HASTANESİ -SORGUN
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 22 KALEM GENEL CERRAHİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/212609
1. İdarenin
a) Adresi: AHMET EFENDİ MAHALLESİ ŞEHİT CEMAL ŞİMŞEK SOK. NO:37 66700 SORGUN/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3542191919 - 3544155199
c) Elektronik Posta Adresi: sorgundevhas@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov,tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SORGUN DEVLET HASTANESİ ECZANESİ
c) Teslim tarihleri: ürünler hastanemiz eczanesine teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: SORGUN DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati: 16.05.2018 - 11:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye teklif verecek istekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından (TlTUBB) onaylı firma bayi
veya ana bayi veya tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
44,5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptmlamaz.
4.2. Ekonomik ve mail yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler teklif ettikleri Tıbbi Malzemelerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TlTUBB)onayIı barkod numaralarını ihale sıra numarası belirterek liste halinde ihale dosyasında sunacaktır.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbı Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler için bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı olmalıdır,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı SORGUN DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ- EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SORGUN DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile hu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak, üzere kendi, belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 . inci maddesinde öngörülen açıklama İstenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.   S. İ. 21

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Resmi İlanlar

Sorgun Satış Memurluğu

Sorgun Satış Memurluğu devamı

Sorgun Belediye Başkanlığı

Sorgun Belediye Başkanlığı devamı
Kararsız Seçmeni İkna Eden Kazanacak21 Mart 2019

Sorgun Güldestesi


ANKET

Yerel Seçimlerde Partiyemi? Adayamı? Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?
Tüm Anketler

SILAM OFSET


Önce TÜRKÇE!


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: ŞAHİN DİZAYN