Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE KÜNYE İLETİŞİM

SOYAŞAD

Namaz Vakitleri

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Sorgun Belediye Başkanlığı

Tarih 12 Nisan 2018, 09:24 Editör sorgun selam

devamı

İHALE İLANI
SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AÇIK KASA ÇİFT KABİNLİ KAMYONET SATIN ALINACAKTIR

 2018 Model 0 km 2 (iki) adet Açık Kasa Çift Kabinli Kamyonet Alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/179055
1-İdarenin 
a) Adresi: Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı 1 66700  SORGUN/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3544151236-3544153425
c) Elektronik Posta Adresi : ihalebirimi@sorgun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği Internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2-adet- 2018 Model 0 Km Açık Kasa Çift Kabinli Kamyonet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sorgun Belediye Başkanlığı
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sorgun Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. kat İhale toplantı salonu 66700 Sorgun/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 30.04.2018-11:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onanma ilişkin belgeler:
Satış sonrası hizmetlerine ilişkin yeterlilik belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhale konusu araca ait Türk Standardına Uygunluk (TSE) veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösterir belgeler
 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
yüklenici vereceği araca ait teknik özellikleri ve resimlerini gösterir katalog sunacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli İstekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY {Türk Lirası) karşılığı Sorgun Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 66700 Sorgun/YOZGAT adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sorgun Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 66700 Sorgun/YOZGATad resine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.   S. İ. 17

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Resmi İlanlar

Sorgun Satış Memurluğu

Sorgun Satış Memurluğu devamı

Sorgun Belediye Başkanlığı

Sorgun Belediye Başkanlığı devamı
Kararsız Seçmeni İkna Eden Kazanacak21 Mart 2019

Sorgun Güldestesi


ANKET

Yerel Seçimlerde Partiyemi? Adayamı? Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?




Tüm Anketler

SILAM OFSET


Önce TÜRKÇE!


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: ŞAHİN DİZAYN