Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE KÜNYE İLETİŞİM

SOYAŞAD

Namaz Vakitleri

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Sorgun Belediyesi

Tarih 15 Şubat 2018, 08:19 Editör sorgun selam

Fen İşleri Müdürlüğü

İLAN
SORGUN BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 YOL KALDIRIM YAPIM VE TAMİRATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2018/59786
1-İdarenin:
a) Adresi : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BELEDİYESİ CADDESİ ATATÜRK BULVARI 1 66700 SORGUN/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3544151236 3544163425 
c) Elektronik Posta Adresi: sorgun@sorgun.bel.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin:
a) Niteliği, türü ve miktarı: 25000 (YİRMİBEŞBİN) M2 8’LİK KİLİT PARKE İLE YOL YAPIMI(MALZEMELİ) 5000(BEŞBİN) M2 6’LİK KİLİT PARKE İLE KALDIRIM YAPIMI- YAPIMI(MALZEMELİ) 2000(İKİBİN). MT 75*22*21 GEÇMELİ BORDÜR YAPIMI (malzemeli) 4000(DÖRTBİN) . M2 KİLİT PARKE TAMİR YAPIMI(MALZEMELİ) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’da yer alan, ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Muhtelif Cadde ve Sokaklar
c) işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 270 (iki-yüz yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: : Sorgun Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat İhale toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 02.03.2018 -10:00 
4. ihaleye katılabilme şartları ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile;tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin, tümünü göstermek,üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzelkişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:.
4,3.1. İş deneyim belgeleri;
 Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer İş olarak kabul edilecek işler ve benzer İşlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BENZER İŞLERİ TEBLİĞİ A V GRUBU :
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektin
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sorgun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Sorgun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhüttü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. .
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60,(altmış.) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
 ihalede Uygulanacak sınır Değer Katsayısı (N): 1.20
 İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.      S.İ. 10
Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Resmi İlanlar

Sorgun İcra Dairesi

Sorgun İcra Dairesi devamı

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü devamı
Leylek, Yılanı Nasıl Avlar?13 Aralık 2018

Sorgun Güldestesi


ANKET

Yerel Seçimlerde Partiyemi? Adayamı? Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?
Tüm Anketler

SILAM OFSET


Önce TÜRKÇE!


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: ŞAHİN DİZAYN